Home / Giáo dục / Ôn luyện Từ vựng tiếng Anh lớp 6 Unit 8

Ôn luyện Từ vựng tiếng Anh lớp 6 Unit 8

English lettering on blue wooden background Free Photo

Ứng dụng học tiếng Anh lớp 8 Unit 8 – App HocHay cho Android & iOS

Tải app HocHay trên App Store

Tải app HocHay trên Google Play

Mindmap Unit 8 lớp 8 – Cách học Từ vựng tiếng Anh lớp 8 qua sơ đồ tư duy thông minh

 

Bảng tổng hợp Từ vựng tiếng Anh lớp 8 bằng mindmap

10 từ mới tiếng Anh lớp 8 Unit 8 – tải về bộ hình ảnh Từ vựng tiếng Anh làm màn hình khoá – Learn English on Lockscreen

  • 1 – 10

  • 11 – 20

Tổng hợp Từ vựng tiếng Anh lớp 8 Unit 8 có phiên âm – Vocabulary Unit 8 8th Grade

HocHay tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 8 Unit 8 chương trình mới:

Getting Started

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 8 lớp 8 phần Getting Started nhé!

absolutely (adv) /ˈæbsəluːtli / tuyệt đối, chắc chắn

official (adj) /əˈfɪʃl/ chính thống/ chính thức

awesome (adj) /ˈɔːsəm/ tuyệt vời

accent (n) /ˈæksent/ giọng điệu

A Closer Look 1

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 8 lớp 8 phần A Closer Look 1 nhé!

legend (n) /ˈledʒənd/ huyền thoại

icon (n) /ˈaɪkɒn/ biểu tượng

unique (adj) /juˈniːk/ độc đáo, riêng biệt

parade (n) /pəˈreɪd/ cuộc diễu hành

loch (n) /lɒk/ hồ (phương ngữ ở Scotland)

cattle station (n) / ˈkætl ˈsteɪʃn/ trại gia súc

state (n) /steɪt/ bang

kangaroo (n) /ˌkæŋɡəˈruː/ chuột túi

koala (n) /kəʊˈɑːlə/ gấu túi

A Closer Look 2

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 8 lớp 8 phần A Closer Look 2 nhé!

schedule (n) /ˈʃedjuːl/ lịch trình, thời gian biểu

Communication

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 8 lớp 8 phần Communication nhé!

kilt (n) /kɪlt/ váy ca-rô của đàn ông Scotland

Scots/ Scottish (n) /skɒts/ ˈskɒtɪʃ/ người Scotland

Aborigines (n) /ˌæbəˈrɪdʒəniz/ thổ dân châu Úc

Skills 1

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 8 lớp 8 phần Skills 1 nhé!

ghost (n) /ɡəʊst/ ma

haunt (v) /hɔːnt/ ám ảnh, ma ám

Skills 2

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 8 lớp 8 phần Skills 2 nhé!

puzzle (n) /ˈpʌzl/ trò chơi đố

#hochay #tuvungtienganh #apphoctienganh #webhoctienganh #vocabulary #unit8lop8 #tienganhlop8unit8 #tuvungtienganhlop8unit8

Spread the love

About Huyền Trang

Check Also

Ôn tiếng anh giao tiếp – Tiếng anh cho người đi làm – Lái xe – Học Hay

Những mẫu câu thường dùng giao tiếp khi lái xe – Tiếng anh giao tiếp …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *