Home / Giáo dục / Ôn luyện Từ vựng tiếng Anh lớp 7 Unit 11

Ôn luyện Từ vựng tiếng Anh lớp 7 Unit 11

Spaceport, base at night with rocket Free Vector

Ứng dụng học tiếng Anh lớp 7 Unit 11 – App HocHay cho Android & iOS

Tải app HocHay trên App Store

Tải app HocHay trên Google Play

Mindmap Unit 11 lớp 7 – Cách học Từ vựng tiếng Anh lớp 7 qua sơ đồ tư duy thông minh

 

Bảng tổng hợp Từ vựng tiếng Anh lớp 7 bằng mindmap

10 từ mới tiếng Anh lớp 7 Unit 11 – tải về bộ hình ảnh Từ vựng tiếng Anh làm màn hình khoá – Learn English on Lockscreen

  • 1 – 10

  • 11 – 19

Tổng hợp Từ vựng tiếng Anh lớp 7 Unit 11 có phiên âm – Vocabulary Unit 11 7th Grade

HocHay tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 7 Unit 11 chương trình mới:

Getting Started

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 11 lớp 7 phần Getting Started nhé!

traffic jam /’træfɪk dʒæm/ (n) sự kẹt xe

safety /’seɪfti/ (n) sự an toàn

crash /kræʃ/ (n) va chạm xe, tai nạn xe

pleasant /’pleznt/ (adj) thoải mái, dễ chịu

imaginative /ɪˈmædʒɪnətɪv/ (adj) tưởng tượng

fuel /fjuəl/ (n) nhiên liệu

A Closer Look 1

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 11 lớp 7 phần A Closer Look 1 nhé!

float /fləut/ (v) nổi

Communication

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 11 lớp 7 phần Communication nhé!

metro /’metrəʊ/ (n) xe điện ngầm

skytrain /skʌɪ treɪn/ (n) tàu trên không trong thành phố

gridlocked /’grɪdlɑːkt/ (adj) giao thông kẹt cứng

pollution /pə’luʃ(ə)n/ (n) ô nhiễm

technology /tek’nɒlədʒi/ (n) kỹ thuật

Skills 1

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 11 lớp 7 phần Skills 1 nhé!

flop /flɔp/ (v) thất bại

hover scooter /’hɔvə ‘skutə/ (n) một loại phương tiện di chuyển cá nhân trượt trên mặt đất

monowheel /’mɔnouwil/ (n) một loại xe đạp có một bánh

pedal /’pedl/ (v,n) đạp, bàn đạp

segway /’segwei/ (n) một loại phương tiện di chuyển cá nhân bằng cách đẩy chân để chạy bánh xe trên mặt đất

#hochay #tuvungtienganh #apphoctienganh #webhoctienganh #vocabulary #unit11lop7 #tienganhlop7unit11 #tuvungtienganhlop7unit11

Spread the love

About Huyền Trang

Check Also

Ôn tiếng anh giao tiếp – Tiếng anh cho người đi làm – Lái xe – Học Hay

Những mẫu câu thường dùng giao tiếp khi lái xe – Tiếng anh giao tiếp …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *