Home / Giáo dục / Ôn tiếng anh giao tiếp – Tiếng anh cho người đi làm – Lái xe – Học Hay

Ôn tiếng anh giao tiếp – Tiếng anh cho người đi làm – Lái xe – Học Hay

Những mẫu câu thường dùng giao tiếp khi lái xe – Tiếng anh giao tiếp

Driving

 • Do I need to have car insurance?

Bạn cần có bảo hiểm xe không?
=>Some states require car insurance. Make sure you find out before driving.

Một số bang yêu cầu bảo hiểm xe hỏi. Chắc chắn bạn tìm hiểu trước khi lái xe.

=>If you do not have car insurance and hit someone you are responsible to pay for the damages.

Nếu bạn không có bảo hiểm xe và tông phải ai đó, bạn phải chịu trách nhiệm chi trả cho những tổn thất đó.

 • Can I talk on my phone when driving?

Tôi có thể nó chuyện điện thoại khi lái xe được không?
=>In some states talking on the phone while driving is illegal, check you laws first.

Ở một số bang, nói chuyện khi lái xe là phạm pháp, hãy kiểm tra luật của bạn trước.

=>Always use a bluetooth device so you can concentrate on the road.

Luôn sử dụng thiết bị Bluetooth vì bạn có thể tập trung trên đường.

 • What if I get caught speeding.

Nếu tôi bị bắt chạy quá tốc độ thì sao?
=>If you get caught speeding just calmly do what the police officer asks you.”

Nếu bạn bị bắt quá tốc độ hãy bình tĩnh làm những gì là viên cảnh sát yêu cầu
=>You will most likely get a ticket and have to pay a fine.”

Bạn sẽ chắc chắn phải nhận thẻ phạt và phải đóng tiền phạt.

 • What are the carpool lanes for?

Làn đường chở nhiều để làm gì?
=>Carpool lanes are for cars with two people or more inside.

Làn xe trở nhiều là cho những xe chở hai người trở lên.

=>Carpool lanes are for motorcycles and cars with a lot of people.

Làn xe trở nhiều dành cho xe mô tô và xe hơi chở nhiều người

 • What if I have car trouble?

Nếu tôi có vấn đề xe thì sao?
=>If you have car trouble you can use a cell phone to call for help.

Nếu bạn gặp vấn đề về xe bạn có thể sử dụng điện thoại di động và gọi cứu trợ
=>You can wave down someone to help you or just wait for help.
Bạn có thể vẫy ai đó nhờ giúp đỡ hoặc đợi cứu trợ

 • What if I get into a wreck?

Nếu tôi vướng vào một vụ tai nạn thì sao?
=>You should wait for the police to come and help handle things.

Bạn nên đợi cảnh sát đến và giúp giải quyết mọi thứ

=>You should get each others insurance and personal information.
Bạn nên nhận bảo hiểm và thông tin cá nhân của nhau

 • If I have my license in one state can I drive in another state?

Nếu tôi có bằng lái ở một bang, tôi có thể lái xe ở một bang khác không?
=>Yes, you can drive from state to state with your license.”

Đúng, bạn có thể lái từ bang này sang bang khác với bằng lái xe của mình
=>If you move permanently to another state you will need to get a driver’s license for THAT state.

Nếu bạn di chuyển dài hạn đến bang khác, bạn sẽ cần có bằng lái xe của bang đó.

Driving a Car

 • Where do I get my study material?

Tôi nhận tài liệu học ở đâu?
=>You will need to call your local DMV to set up an appointment to take your test.

Bạn sẽ cần gọi cho Sở Xe cơ giới (DMV-Department of motor vehicles) ở địa phương để đặt lịch hẹn làm kiểm tra.
=>Call a DMV to set up a date.

Gọi cho DMV để đặt ngày thi
You can get your study material at the DMV.

Bạn có có thể nhận tài liệu học ở DMV
=>You may want to call the DMV and see if they offer the study material online.

Bạn có thể muốn gọi cho DMV và kiểm tra liệu họ có đề nghị tài hiệu trực tuyến không?

 • Where is a good place to practice my driving?

Chỗ nào tốt để luyện lái xe vậy?
=>Practice in a safe place with no one around.

Luyện tập ở nơi an toàn không ai ở xung quanh

=>Maybe an empty parking lot would be a good place.

Có lẽ là một chỗ đậu văng vẻ là một nơi tốt đấy

 • Should I learn on an automatic or a stick shift?

Tôi nên học số tự động hay số bằng cần
=>I would recommend learning on a stick shift. That way driving an automatic will be easy.

Tôi khuyến khích bạn học xe số bằng tay cầm. Như cách đó lái xe tự động sẽ dễ hơn
=> I prefer learning on an automatic, it’s just easier.

Tôi ưu tiên học xe số tự động, nó dễ hơn.

 • Does someone need to be with me when I am practicing?

Có cần ai đó ở bên tôi khi tôi tập luyện không?
=>Yes, you need to have a licensed driver with you while practicing.

Đúng bạn cần một người lái xe được cấp bằng bên cạnh khi luyện tập
=>You first need to get a learners permit before practicing to drive.

Bạn đầu tiên cần có giấy phép học viên trước khi luyện tập lái xe

 • Is the driving test difficult?

Bài kiểm tra lái xe có khó không?
=>If you study for the driving test you should be ok.

Nếu bạn học bài kiểm tra lái xe bạn sẽ ổn thôi
=>I did ok on the written test but had a bit of trouble on the driving part.

Tôi làm ổn ở phần thi viết nhưng đã có chút vấn đề ở phần thực hành chạy xe.

 • Will my driver’s license be good in other states?

Bằng lái xe của tôi sẽ tốt ổn cho những bang khác chứ?
=>You can drive from state to state with a legal driver’s license from where you live.

Bạn có thể lái từ bang này sang bang khác với giấy phép lái xe hợp pháp từ nơi bạn ở
=>Yes it is good if driving to other states but if you move to another state, the laws may be different and you will need to get a license for that state.

Đúng rất ổn nếu bạn lái xe đến bang khác, nhưng nếu bạn chuyển tới một bang khác, luật có lẽ sẽ khác và bạn cần có bằng lái xe ở bang đó.

 • What happens if I fail my test?

Điều gì xảy ra nếu tôi rớt bài kiểm tra này?
=>If you fail the test you can take it again at another time.

Nếu bạn rớt bài kiểm tra bạn có thể làm lại vào một thời gian khác
=>Stay positive! You’re going to do just fine.

Tích cực lên, bạn sẽ làm tốt thôi.

https://local.google.com/place?id=17925709090940119267&use=posts&lpsid=CIHM0ogKEICAgICWl6_8Ng

https://hochay.com/tong-hop-tieng-anh-giao-tiep-tieng-anh-cho-nguoi-di-lam-so-cap-hoc-hay-609.html
#HocHay #Tienganhgiaotiep #tienganhdilam #tienganhtheochude #tienganhvanphong #tienganh #tienganhgiaotiepthongdung #tienganhgiaotiepchonguoimoibatdau

Spread the love

About Trúc Vy Hochay

Check Also

Ôn tiếng anh giao tiếp – Tiếng anh cho người đi làm – Mua xe – Học Hay

Những mẫu câu thường dùng giao tiếp khi mua xe – Tiếng anh giao tiếp …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *