Home / Giáo dục / Ôn tiếng anh giao tiếp – Tiếng anh cho người đi làm – Mua xe – Học Hay

Ôn tiếng anh giao tiếp – Tiếng anh cho người đi làm – Mua xe – Học Hay

Những mẫu câu thường dùng giao tiếp khi mua xe – Tiếng anh giao tiếp

Selling a Car

 • How should I advertise my car to sell?

Tôi nên quảng cáo xe của tôi để bán như thế nào?

=>There are many ways to advertise. You can use the newspaper, the internet, or even put a sign in it that says For Sale.”

Có rất nhiều cách để quảng cáo. Bạn có thể sử dụng báo, mang, hay thậm chí đặt biển trên đó ghi For Sale.
=>I would advertise in a local car selling/buying magazine. A lot of people will see it there.

Tôi sẽ quảng cáo ở tạp chí buôn bán xe hơi địa phương. Nhiều người sẽ thấy nó ở đó.

 • Should I fix any issues with my car before selling it?

Tôi có nên sửa bất kì vấn đề nào của xe trước khi bán nó không?
=>You can fix any issues if you want. It might up the value of the car when you sell it.

Bạn có thể sửa chữa bất kì vấn đề nào nếu bạn muốn. Điều đó có lẽ sẽ tăng giá trị của chiếc xe khi bạn bán.
=>I would just be honest and inform people it has something wrong with it.

Tôi sẽ chỉ thật thà và thông báo với người mua khi có bộ phận nào đó hư.

 • Should I research how much it is worth before selling it?”

Tôi có nên nghiên cứu nó đáng giá bao nhiêu trước khi bán nó không?
=>Definitely research how much it is worth. That way you can be sure to sell for the right price.

Chắc chắn phải nghiên cứu xem nó đáng giá bao nhiêu. Cách này có thể đảm bảo bạn bán đúng giá.
I would just sell it for what you owe on it. If you already own it then I might look up how much it is worth.

=>Bạn sẽ chỉ bán nó dựa trên những thứ bạn sở hữu. Nếu bạn đã sở hữu sau đó bạn có lẽ tìm kiếm bao nhiêu

 • Will I get more if I trade it in?

Tôi sẽ được lời nếu bán nó chứ?
=>I would try and trade it in if you are buying a new car.

Tôi sẽ thử và giao dịch nó nếu bạn mua một chiếc xe máy
=>I would try and sell it, you will probably get more money for it.

Tôi sẽ thử và bán nó, bạn sẽ có thể được nhiều tiền hơn.

 • Should I be firm on the price I am asking?

Tôi có nên không thay đổi giá tôi hỏi không?
=>Once you find out how much it is worth, some people price cars at a higher price to try and make money.

Khi bạn tìm ra nó đáng giá bao nhiêu, một số người định giá những chiếc xe ở giá cao hơn để thử và kiếm tiền
=>I would ask for more than it’s worth, then you can lower the price and still get what you want.

Tôi sẽ đòi hỏi hơn giá nó đáng giá, sau đó bạn có thể giảm giá và vẫn đạt được giá bạn muốn.

Car Maintenance

 • How often should I change the oil in my car?

Bao lâu tôi nên thay dầu trong xe mình?
=>Normally you should change your oil every 3000 miles.

Bình thường tôi thay dầu 3000 dặm một lần
=>Yes change your oil when it gets low.

Đúng thay dầu của bạn khi nó xuống thấp

 • Should I rotate the tires?

Tôi có nên thay bánh lốp xe không?

=>Rotating your tires will make them last longer.

Thay luân phiên vỏ xe sẽ khiến nó dùng được lâu hơn
=>Rotating your tires will keep them in good condition and keep you safe.

Thay phiên bánh xe sẽ giữ nó ở điều kiện tốt và giữ bạn an toàn

 • What type of gas should I put into it?

Loại dầu nào tôi nên châm vào?
=>Most cars use unleaded gas.

Hầu hết xe hơi sử dụng xăng không chì
=>I would check your car manual. You don’t want to put the wrong gas in your car, it can ruin it.

Tôi sẽ kiểm tra hướng dẫn sử dụng xe của bạ. Bạn không muốn đổ nhầm loại dầu vào xe bạn đi, nó có thể tàn phá xe mất

 • Should I get tune ups?

Tôi có nên hiệu chỉnh máy?

=>Tune ups keep your car running smoothly.

Hiệu chỉnh máy giúp xe bạn chạy êm hơn.
=>Tune ups are good and you may find something that needs replaced that you would normally not know about.

Hiệu chỉnh máy rất tốt và bạn có lẽ tìm ra được thứ gì đó cần thay thế mà bình thường bạn không biết

 • Should I keep it outside or in my garage?

Tôi nên giữ xe ở ngoài hay ở trong gara của mình?

=>If you have a garage I would use it. It will keep your car safe from the weather.

Nếu bạn có gara tôi sẽ sử dụng nó, nó sẽ giữ xe bạn an toàn khỏi thời tiết.

=>If you don’t have a garage just keep it in your driveway.

Nếu bạn không có gara, hãy giữ nó ở đường lái xe vào nhà.

Purchasing a Car

 • How can I check what a car is worth?”

Làm cách nào tôi có thể kiểm tra xem xe đó có đáng (với giá) không?
=>There are different ways to check. A common place is called the Kelley Blue Book.

Có nhiều cách khác nhau để kiểm tra. Một nơi phổ biến được goi là the Kelley Blue Book.
=>You might be able to look up prices on the internet.

Bạn có lẽ có thể tra giá ở trên mạng

 • Can I check if the car has been in any major wrecks in the past?

Tôi có thể kiểm tra liệu xem xe có bất kì hư hỏng lớn nào trong quá khứ không?
=>You can ask for a ‘history’ on the car from the salesman to check if there are any past accidents.

Bạn có thể yêu cầu “lịch sử (sử dụng)” chiếc xe từ người bán để kiểm tra liệu có bất kì tai nạn nào lớn trong quá khứ không.
=>There are websites where you can look up the history of a car. Just search for them.

Có websites nơi bạn có thể tìm kiếm lịch sử của chiếc xe, chỉ cần cần tìm kiếm thôi.

 • Should I consider financing?

Tôi có nên cân nhắc huy động vốn không?

=>Almost all car companies offer financing.

Hầu hết các công ty cung cấp tài trợ.
I would try and pay cash but if you can’t afford the entire car you may need to finance.

=>Tôi sẽ thử và trả tiền mặt nhưng nếu bạn không thể đủ điều kiện để mua toàn bộ xe bạn có lẽ cần huy động vốn.

 • Does the car have a warranty?

Xe này có bảo hành không?
=>All cars have some sort of warranty. Check with the car dealership.

Tất cả xe đều có một số loại bảo hành. Kiểm tra điều này với người đại lý xe.
=>Warranties are good in case you need anything fixed.

Bảo hành sẽ rất tốt trong trường hợp bạn cần sửa cái gì đó.

 • Can I negotiate price?

Tôi có thể đàm phán lại giá không?
=>Just know how much you can spend and only spend that much.

Chỉ cần biết bạn có thể trả bao nhiều và chỉ trong khoảng đó thôi
=>You can try and negotiate if you’re comfortable with it.

Bạn có thể thử và đám phán nếu bạn cảm thấy thoải mái với điều đó.

 • Should I buy used or new?

Tôi nên mua xe cũ hay xe mới?

=>Used or new depends on you and what you need.

Đã qua sử hay mới tuỳ thuộc vào bạn và điều bạn cần.

=>You can usually spend less money buying a used car. Just make sure it is in good shape.

Bạn thường trả ít tiền hơn để mua xe cũ, chỉ cần chắc chắn nó vẫn còn ở tình trạng  tốt là được.

https://local.google.com/place?id=17925709090940119267&use=posts&lpsid=CIHM0ogKEICAgICW64DzqgE

https://hochay.com/tong-hop-tieng-anh-giao-tiep-tieng-anh-cho-nguoi-di-lam-so-cap-hoc-hay-609.html
#HocHay #Tienganhgiaotiep #tienganhdilam #tienganhtheochude #tienganhvanphong #tienganh #tienganhgiaotiepthongdung #tienganhgiaotiepchonguoimoibatdau

Spread the love

About Trúc Vy Hochay

Check Also

Ôn tiếng anh giao tiếp – Tiếng anh cho người đi làm – Lái xe – Học Hay

Những mẫu câu thường dùng giao tiếp khi lái xe – Tiếng anh giao tiếp …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *