Home / Giáo dục / Ôn tiếng anh giao tiếp – Tiếng anh cho người đi làm – Nói về đồ ăn (p2) – Học Hay

Ôn tiếng anh giao tiếp – Tiếng anh cho người đi làm – Nói về đồ ăn (p2) – Học Hay

Những mẫu câu thường dùng giao tiếp khi nói về đồ ăn – Tiếng anh giao tiếp

Đang cập nhật

Talking about cooking

• Can you cook?

Bạn có thể nấu ăn không?

=>Oh yes, I love to cook. Honestly, I don’t think I can cook very well but I always try my best. I consider it one of my hobbies.

Ồ có, tôi thích nấu ăn. Nói thật tôi không nghĩ mình nấu ăn ngon nhưng tôi luôn cố hết sức. Tôi xem xét nó là một trong những sở thích của tôi.

 =>To be honest, no, I don’t really enjoy cooking. I find it to be a chore and I get tired of making a meal every day.

Nói thật thì không, tôi thực sự không thích nấu ăn. Tôi cảm thấy nó là việc vặt và tôi cảm thấy mệt mỏi khi phải nấu ăn hàng ngày.

• What are some things that you can cook?

Những món nào bạn có thể nấu?

=>I know how to cook many things, including desserts and savoury foods. I mostly cook pasta or rice, though.

Tôi biết nấu rất nhiều món, gồm tráng miệng và món ăn mặn. Mặc dù tôi chỉ nấu mì ống và cơm.

• How often do you cook?

Bạn thường xuyên nấu ăn không?

=>I cook three meals a day because where I live it is simply too expensive to go out to eat and I have no one else to cook for me.

Tôi nấu ba bữa một ngày vì chỗ tôi sống khá là đắt đỏ khi ăn ngoài và tôi không có ai nấu ăn cho cả.

• What dish are you best at cooking?

Món ăn bạn nấu ngon nhất?

=>I’m probably best at cooking vegetarian dishes because I grew up in a veggie household, but I’m not a vegetarian myself and I know how to make a decent roast chicken.

Tôi có lẽ nấu ngon nhất những món chay vì tôi lớn lên trong một gia đình ăn chay nhưng tôi không phải là người ăn chay và tôi biết cách nấu một con gà nướng đàng hoàng.

• Does anyone in your family like to cook?

Có ai trong nhà bạn thích nấu ăn không?

=>Yeah, my dad loves to cook. He doesn’t work on weekends and so you’ll often find him in the kitchen, experimenting with some recipe he saw online.

Có, ba tôi thích nấu ăn. Ông ấy không làm việc cuối tuần và vì thế bạn sẽ thường thấy ông ấy ở trong bếp, thử nghiệm những công thức ông ấy tìm thấy trên mạng.

• Do your parents know how to cook?

Ba mẹ bạn biết nấu ăn hết chứ?

=>Both my parents can cook pretty well. They take it turns to prepare dinner for the family.

Cả ba mẹ tôi có thể nấu ăn rất ngon. Họ thay phiên nhau chuẩn bị bữa tối cho gia đình.

• Do you think that it’s important to know how to cook well?

Bạn có nghĩ việc biết cách nấu ăn ngon là rất quan trọng không?

=>I think it’s a really important life skill that children should learn when they are young. Being able to cook allows you to live a healthy life without relying on junk food and other snacks.

Tôi nghĩ nó thực sự là một một kĩ năng cuộc sống quan trọng mà trẻ em nên học khi chúng còn trẻ. Có thể nấu ăn cho phép bạn sống một cuộc sống khoẻ mạnh mà không cần dựa vào những đồ ăn vặt và các loại khác.

• Who is the best cook you know?

Ai là người nấu ăn giỏi nhất mà bạn biết?

=>I have a friend who works as a chef in a fancy restaurant. She is probably the best cook that I know because she’s professionally trained.

Tôi có một người bạn làm đầu bếp trong một nhà hàng sang trọng. Cô ấy có lẽ là người nấu ăn giỏi nhất mà tôi biết vì cô ấy được đào tạo chuyên nghiệp.

• What cooking experience have you had?

Kỉ niệm nấu ăn nào bạn từng có?

=>I learned to cook when I was about ten years old. My mum taught me, and we often baked together in the kitchen after school. Nowadays I still enjoy cooking and baking.

Tôi đã học nấu ăn khi tôi khoảng 10 tuổi. Mẹ tôi đã dạy cho tôi, và tôi thường nướng bánh cùng nhau ở trong bếp sau giờ học. Bây giờ tôi vẫn rất yêu thích việc nấu ăn và nướng bánh.

• Who taught you to cook?

Ai dạy bạn nấu ăn?

=> Everyone in my family can cook and we all learned from our parents. In the school holidays, we’d get together and make big meals with everyone preparing something, so I learned that way.

Mọi người ở trong gia đình tôi có thể nấu ăn và chúng tôi tất cả học từ ba mẹ chúng tôi. Trong những dịp nghỉ lễ ở trường, chúng tôi ở bên nhau và nấu những bữa ăn thật lớn, mọi người cùng chuẩn bị mọi thứ nên tôi học được theo cách đó.

• When you were a child, did you ever help your parents to prepare a meal?

Khi bạn còn nhỏ, bạn có bao giờ giúp ba mẹ mình chuẩn bị một bữa ăn chưa?

=>Oh yeah, we had to get involved. In my house, you had to do chores and help out in many different ways. It wasn’t a choice! But it was fun and I really remember those times fondly.

Ồ có chứ, tôi đã phải cùng tham gia. Trong nhà tôi, bạn phải làm việc nhà và giúp đỡ mọi người theo nhiều cách khác nhau. Nó không phải là một sự lựa chọn nhưng nó là một niềm vui và tôi thực sự rất nhớ những khoảng thời gian chân quý đó.

• How good are you at cooking?

Bạn nấu ăn giỏi như thế nào?

=>I think I’m pretty good, but I could never be a professional chef. I can make lots of basic things and they taste alright, but I’m far from an expert.

Tôi nghĩ tôi khá giỏi, nhưng tôi không bao giờ có thể là một đầu bếp chuyên nghiệp được. Tôi có thể nấu nhưng món cơ bản và chúng mùi vị ổn, nhưng tôi còn rất xa so vơi chuyên gia.

• Who does the cooking in your family?

Ai nấu ăn trong gia đình của bạn?

=>My mom does. Sometimes my older sister cooks for dinner. On weekends, I sometimes cook too.

Mẹ tôi nấu ăn. Thỉnh thoảng chị gái tôi nấu buổi tối. Vào cuối tuần, tôi thỉnh thoảng cũng nấu ăn.

• What is your main meal in the day?

Bữa chính trong ngày của bạn là bữa nào?

=>Well, I can say, lunch is my main meal. I usually skip breakfast and I just have light dinner.

Vâng tôi có thể trả lời, bữa trưa là bữa chính của tôi. Tôi thường bỏ qua bữa sáng và tôi ăn bữa tối nhẹ nhàng thôi.

• On what occasions do you eat special foods?

Vào dịp nào bạn ăn những món ăn đặc biệt?

=>I eat special foods on special occasions like birthday parties, weddings, New Year and etc. Even on small and simple gatherings, there are special foods too

Tôi ăn những món ăn đặc biệt vào những dịp đặc biệt như tiệc sinh nhật, đám cưới, năm mới,… Thậm chí vào những buổi tụ họp nhỏ và đơn giản, cũng có những món ăn đặc biệt.

• Which foods from your country do most foreign people enjoy?

Những món ăn nào của nước bạn được nhiều người nước ngoài yêu thích?

=>I think foreign people are always eager to try local and exotic foods. Tourists and foreigners eat our local and traditional foods in my country.

Tôi nghĩ người nước ngoài luôn thích thử những món ăn địa phương và những món kì lạ. Khách du lịch và người nước ngoài ăn những món ăn địa phương và truyền thống ở quê hương tôi.

https://local.google.com/place?id=17925709090940119267&use=posts&lpsid=CIHM0ogKEICAgIDWuIeb8wE

https://hochay.com/tong-hop-tieng-anh-giao-tiep-tieng-anh-cho-nguoi-di-lam-so-cap-hoc-hay-609.html
#HocHay #Tienganhgiaotiep #tienganhdilam #tienganhtheochude #tienganhvanphong #tienganh #tienganhgiaotiepthongdung #tienganhgiaotiepchonguoimoibatdau

Spread the love

About Trúc Vy Hochay

Check Also

Ôn tiếng anh giao tiếp – Tiếng anh cho người đi làm – Mua xe – Học Hay

Những mẫu câu thường dùng giao tiếp khi mua xe – Tiếng anh giao tiếp …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *