Home / Giáo dục / Phát âm tiếng anh nâng cao – Unit 9: Cụm phụ âm ở giữa từ

Phát âm tiếng anh nâng cao – Unit 9: Cụm phụ âm ở giữa từ

Consonant Clusters

A

Cụm phụ âm thường nằm ở bên trong từ:

Cụm phụ âm với…

2 âm phụ âm

3 âm phụ âm

4 âm phụ âm

 

escape

approach

dislike

address

important

complete

control

expert

translate

hundred

abstract

expression

upstream

exquisite (/kskw/)

excruciating

 

Lưu ý: Một số cụm phụ âm được ở trong các từ cũng có thể được tìm thấy ở đầu từ (dislike – slow), ở cuối từ (important – lamp), hoặc cả hai (escape – Scotland/ask). Tuy nhiên, một số cụm khác thì chỉ có thể đứng ở trong từ mà thôi (abstract, invisible).

B

Khi một từ kết thúc bằng một phụ âm hoặc phụ âm được theo sau bởi một từ bắt đầu bằng một phụ âm hoặc nhiều phụ âm, thì một cụm phụ âm mới được hình thành. Chúng rất khó để phát âm khi chúng ở trong một đơn vị nói mà không có chỗ ngừng nghỉ.

/ it’s an elm tree//

// there’s a children’s playground//

Sẽ dễ phát âm hơn khi cụm phụ âm được tách ra bởi một chỗ ngừng.

// if Tom can’t take you to the film// try Mike//

// there’ll be three suitcases// two of Joan’s// plus my own//

C

Tất cả những cụm phụ âm trong đơn vị nói trong cuộc hội thoại này được gạch chân. Hãy nghe và chú ý. Một số cụm phụ âm được đơn giản hóa bằng cách bỏ hoặc thay đổi 1 số âm để dễ đọc hơn.

D

Các từ thường đi cùng nhau trong các cụm từ và từ ghép thường được nói liền trong các đơn vị lời nói. Các ohụ âm tại các ranh giới từ (phụ âm ở cuối từ này và đầu từ kia) thường được nói cùng nhau trong một cụm. Ví dụ:

Cụm từ với

2 âm phụ âm

3 âm phụ âm

4 âm phụ âm

 

civil servant

cough medicine

electric fence

full marks

language lab

vacuum cleaner

flash flood

asking price

present simple

passive smoking

television screen

winning streak

false friends

lunch break

film credits

Spread the love

About Huyền Trang

Check Also

Bài tập Phát âm tiếng anh nâng cao – Unit 11: Hậu tố và dấu nhấn từ (1)

11.1 Complete the sentences with pairs of words from B opposite. You should also mark …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *