Home / Việc Làm Vui / Tư duy phản biện, cách rèn luyện hiệu quả – 1001 Khoá học online – ViecLamVui

Tư duy phản biện, cách rèn luyện hiệu quả – 1001 Khoá học online – ViecLamVui

Tư duy phản biện (tư duy phân tích) là quá trình tư duy chủ động và khéo léo bao gồm có việc xác định khái niệm, áp dụng, phân tích, tổng hợp và đánh giá một thông tin nào đó. ▶ Thuộc khóa học 1001 kỹ năng nghề nghiệp ViecLamVui

Cách rèn luyện tư duy phản biện

  • Tập hợp thông tin
  • Suy đoán
  • Hợp lý hoá
  • Suy nghĩ lại

#ViecLamVui #1001KhoaHocOnline #1001KyNangNgheNghiep #KyNangRaQuyetDinh

Spread the love

About Ms Thu Hằng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *